رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

مراسم سالگرد فروهرها امسال بشکل سیال برگزار شد

نويسنده: گروه خبر زنستان

مراسم سالگرد فروهرها امسال در شکلی بسیار متفاوت از سال های پیش به همت پرستو فروهروحضور سیال مردم ، به هر طریق برگزار شد و توجه آرای عمومی و رسانه ها را یک باردیگر به این جریان فجیع تاریخ بشری جلب کرد.
مراسم سالگردفروهرها امسال در پیاده روهای خیابان هدایت از تقاطع سعدی تا مقابل مسجد فخر، از کوچه پس کوچه های پل چوبی تا دالان های قدیمی صفی علیشاه و فخر آباد ، دراکثرمغازه ها ، ساندویچ فروشی ها ، کافه قنادی هاو حتی قهو ه خانه های آن اطراف باحضور مردم سرگردان در خیابان به هر طریق برگزارشد.
تنها تجمع قابل ملاحظه تجمع نیروی انتظامی در اطراف کوچه و خانه محل مسکونی فروهرها بود که گاه از حالت تجمع خارج می شد و به عنوان گروه های بدرقه کننده ، مردم را به خیابان های اطراف هدایت می کرد. نیروهای پلیس در ساعات اولیه در جواب مردمی که سراغ مراسم سالگرد وخانه محل سکونت صاحبان عزا را می گرفتند جواب های تمسخر آمیزی می دادند ازجمله : امسال مهمانی بی مهمانی ، برگردید سر خانه و زندگیتان ، ویادستور آمرانه از سوی فرماندهان به نیروهای دیگر که .... این هارا(یعنی مردم را) تخلیه کنید !!!
در ساعات پایانی اما جواب متفاوت بود : بروید بهشت زهرا سالن 53 ساعت 6-8 شب مراسم سالگرد آنجاست!!!!! ویکی دوجوان خوش قلب باورکرده و سراغ وسیله حمل ونقل را می گرفتند که نیروی انتظامی به اتوبوس های پارک شده شرکت واحد اشاره می کردکه نزدیک محل پارک شده بود .... اما ،سوال اینجاست در جایی که به گواه دوستان نزدیک خانواده فروهرکه در پیاده روها سرگردان بودند پرستو فروهر و خاله های وی در خانه مانده بودند ونمی توانستند بیرون بیایند در بهشت زهرا چه مراسمی برپا بود؟؟؟

====================