رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

مادر روسپی خوبم

از سارا محمدی
______________

تنت گاهی کبود
گاهی سرخ
تنت رنگین کمان است مادر

صد تومانی های ما
بوی عطر های مردانه می دهد
نانوا با ما مهربان نيست مادر

بزرگ می شوم
برايت شربت سينه می خرم
برای خواهرم مداد رنگی هزار رنگه می خرم

رنگين کمان به آسمان بر می گردد
و شبها کنارت خواهيم خوابيد


منبع : پاگرد - سارا محمدی