رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

پيام سيمين بهبهاني براي بزرگداشت سيمين دانشور

پيام "سيمين بهبهاني" ،عصر ديروز 17 دی در مراسم اهداي جايزه منتقدان مطبوعات در بزرگداشت "سيمين دانشور" توسط "علي بهبهاني" قرائت شد.

در پيام "سيمين بهبهاني" آمده ‌‏است:

شادمانم كه براي بزرگداشت بانويي پيام مي فرستم كه نامش ستايندگان او را بزرگ مي كندو او، خود، بزرگ است بي نياز از تاكيد و اثبات.شادمانم كه در نيمه عمر ادبي خود دوستي را شناختم كه بازمانده عمرم محبتش را، گرم و نوازشگر، ارزاني من كرد.و من نامردي ها و نامرادي ها را به اعجاز كلام و پيامش از ياد بردم و شيريني زندگي را از تلخي ها افزون يافتم.سپاس دارم از "منصور اوجي" كه اين دوستي را سبب شد و منصور، خود، هميشه از آن ياد مي كند.گر مخير بكنندم به قيامت كه چه خواهيدوست ما را و همه نعمت فردوس شما رااو شهرزاد قصه گوي زمان ما، بانوي داستان نويسي و نامي گرامي در تاريخ ادبيات هم روزگار ما است.افزون بر اين، يار وفادار نويسندگان و شاعران و از نخستين بنيان گذاران كانون نويسندگان ايران نيز است.سپاس مي دارم سه دهه دوستي سازنده او را و چندين اثر جاودانه اش را كه گواه است بر هنر كلام او.والا مي شمارم داستان "سووشون" را كه يكي از پنج اثر بزرگ ادبيات داستاني ايران به شمار مي رود كه در اين زمره اند: بوف كور، سنگ صبور، شازده اجتجاب، رمان سترگ كليدر.عمرش دراز، قلمش خاطرنواز و سايه اش بر سر اين مرز و بوم گسترده باد!

ايلنا
18/10/1385
=================