رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

سايت كمپيين يك ميليون امضا فيلتر شد

در ادامه موج فيلترينگ سايت ها، سايت اطلاع رساني «كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز» (www.we-change.com) از صبح امروز توسط بعضي از ISP ها فيلتر شد. اين كمپين كه توسط فعالين حقوق زنان در ايران راه اندازي شده است، اقدام به جمع آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان اقدام مي كند. گفتني است اين كمپين در هفته هاي اخير در سطح كشور گسترده شده و دامنه جمع آوري امضاها به شهرستان هايي نظير كرمانشاه، مشهد و... نيز رسيده است. در ادامه موج فيلترينگ سايت ها، سايت اطلاع رساني «كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز» (www.we-change.com) از صبح امروز توسط بعضي از ISP ها فيلتر شد. اين كمپين كه توسط فعالين حقوق زنان در ايران راه اندازي شده است، اقدام به جمع آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان اقدام مي كند. گفتني است اين كمپين در هفته هاي اخير در سطح كشور گسترده شده و دامنه جمع آوري امضاها به شهرستان هايي نظير كرمانشاه، مشهد و... نيز رسيده است.

خبرنامه اميركبير
سه شنبه ۱۹م دی ۱۳۸۵
=================