رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

گزارشي از همايش زن و صلح


اعتماد:

همايش « زن و صلح » از سوي فعالان حوزه زنان، محيط زيست و صلح در سالن اجتماعات تشکل هاي غيردولتي برگزار شد که خبر آن نيز در همين روزنامه به چاپ رسيد. آنچه در زير مي خوانيد مشروح بعضي از سخنراني هاي اين همايش است. شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل که به دليل تغيير تاريخ اين همايش، نتوانسته بود در آن شرکت کند در پيامي به اين همايش گفت؛ «بايد تعريف جديدي از صلح داشته باشيم. صلح به معناي آرامش است و انسان وقتي در آرامش به سر مي برد که حقوق انساني او تضييع نشده باشد و کرامت انساني اش حفظ شود. بديهي است انساني که به خاطر فقر نمي تواند تحصيل کند يا انساني که به خاطر بيان عقايد خود به زندان افتاده و مجازات يا ستاره دار مي شود، انساني که خانه و کاشانه يي ندارد و در خيابان زندگي مي کند، آرامش ندارد و در صلح زندگي نمي کند.» وي افزود؛ «براي اين که صلح در جامعه يي پايدار بماند، بايد بر دو رکن اساسي استوار باشد؛ دموکراسي و عدالت اجتماعي.