رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

يونيسف: از30 كشور مورد مطالعه تنها نيمي از زنان 10 كشور در تصميم‌گيريهاي مهم خانوادگي نقش دارند

صندوق كودكان سازمان ملل (يونيسف) اعلام كرد كه افزايش حضور و مداخله زنان در تصميم‌گيريهاي مهم خانواده، باعث بهبود وضعيت تغذيه‌اي و آموزشي كودكان مي‌شود.
به گزارش ايسنا اين صندوق در گزارشي، قدرت بخشيدن به زنان در محيط خانواده را موجب افزايش احتمال تحصيل دختران در مدرسه دانست و خبر داد: اين درحاليست كه تنها نيمي از زنان 10 كشور از30 كشور مورد مطالعه در تصميم‌گيريهاي مهم خانوادگي نقش دارند.
طبق نتايج اين مطالعات، وقتي زنان موقعيت نامناسبي دارند و صداي آنها در تصميم‌گيريهاي خانوادگي شنيده نمي‌شود، احتمال اين كه كودكان آنها دچار سوء تغذيه شوند نيز وجود دارد؛ حال ‌آن كه اگر مردان و زنان، نفوذ و تأثير مساوي در تصميم‌گيريهاي خانوادگي داشته باشند، شمار كودكان زير وزن طبيعي در كمتر از سن سه سالگي در جنوب آسيا تا 13 درصد كاهش پيدا مي‌كند.
بر اساس اعلام يونيسف، در چين60 تا 70 درصد از زنان در تصميم‌گيري‌هاي مهم خانواده نقش دارند و اين امر يك فاكتور كليدي است كه نشان دهنده بهبود تساوي جنسيتي در اين كشور است.
=====================