رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

سهیلا جلودارزاده نفر اول انتخابات میاندوره ای تهران

جلودارزاده(کاندیدای ائتلاف اصلاح طلبان) نفر اول انتخابات میاندوره ای تهران

باشمارش وجمع بندی بیش ازنیمی از آراءصندوق های انتخابات میان دوره ای تهران برای انتخاب دونفر نماینده،سهیلا جلودارزاده بافاصله قابل توجهی بیشترین آراءاین انتخابات رابه خود اختصاص داده است.براساس این نتایج غفوری فرد نامزد محافظه کاران در رتبه دوم قرار دارد.

امروز
====================