رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

رو که نیست ...


این هم دو کلمه از روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان


پیک ایران
====================