رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

آیت الله صافی گلپایگانی: حضور زنان در شوراها صحیح نیست

جمعی از اعضای موسسه نشر معارف اسلامی صبح روزپنجشنبه با آیت الله صافی گلپایگانی، دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری آینده روشن در این دیدار، ایشان با بیان این که بانوان مسلمان در شرایط کنونی در برابر آزمون های مهم قرار گرفته اند گفت: تبلیغات سوئی می شود تا بانوان را برای حضور در عرصه های غیر سنتی تشویق کنند که زنان باید هوشمندی خود را در مقابل این توطئه ها حفظ کنند.
آیت الله العظمی صاف گلپایگانی، با تاکید بر اینکه حضور زنان در شوراها صحیح نیست گفتند: چه معنایی دارد که یک خانم 4 سال همیشه در جلسات با مردان نامحرم نشست و برخاست کند و برای ورود به این عرصه با دیگران رقابت کند. این مرجع تقلید دینی افزود: حضور مردان هم در شوراها اگر برای خدا نباشد، افتخار نیست

او بزرگترین عبادت بانوان را خانه داری و تربیت نسل های با تقوا برشمردند و تاکید کردندک حضور بی رویه بانوان در اجتماع، نظام جامعه را بر هم می زند.
ظاهرا روی سخن ایشان بویژه خانمها معصومه ابتکار، پروین احمدی نژاد و معصومه آباد می باشد که نام آنها در لیست اعضای شورای شهر تهران قرار دارد.
=====================