رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

گزارش جلسه فعالان جنبش زنان براي بررسي ايده منشور زنان

اولين جلسه نشست هماهنگي براي تدوين منشور زنان ايراني عصر روز 19 دي ماه 85 در دفتر مشترک مرکز کارورزي سازمانهاي جامعه مدني و موسسه راهي برگزار شد.
در دعوتنامه اي که براي بيش از سي تن از فعالان جنبش زنان به همراه جزوه اي براي طرح ايده منشور زنان ارسال شده بود آمده بود: "مطابق مذاکره قبلي ، در مورد لزوم تدوين منشور زنان ايران توسط فعالان جنبش و اقشار مختلف زنان ، ضمن ارسال جزوه توجيهي در مورد ضرورت و نقش منشور ، بدين وسيله از سرکار دعوت مي شود تا در جمع کوچکي از که طيف هاي مختلف در گير در جنبش زنان تشکيل شده است ، حضور به هم رسانيد.هدف از اين نشست طرح ايده منشور ، همفکري در مورد لزوم و ضرورت تدوين اين منشور در برهه کنوني وارائه برنامه عمل پيشنهادي است. لازم به ذکر است که مراحل اوليه امکان سنجي جهت پربارتر کردن ايده اوليه و ارزيابي هاي نخستين در سه ماه گذشته توسط جمعي از فعالان جنبش و محققان و حقوقدانان انجام پذيرفته است.

ادامه
===================