رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

ظلمي جديد در حق زنان


قلمداد مهريه به عنوان عندالاستطاعه ظلمي جديد در حق زنان است
بخشنامه اخير قوه قضاييه كه مهريه را عندالاستطاعه قلمداد مي‌‏كند، ‌‏ظلمي جديد به زنان است.

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در سال 2002، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، در خصوص عندالاستطاعه شدن مهريه، گفت: قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران به وفور مشاهده مي‌‏شود، به نحوي كه طبق قانون، ديه زن نيمي از ديه مرد بوده، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد در دادگاه ارزيابي شده، تعدد زوجات امري قانوني بوده و طلاق بدون داشتن عذر موجه از اختيارات قانوني زوج شناخته شده و بخشنامه اخير قوه قضاييه كه مهريه را عندالاستطاعه قلمداد مي‌‏كند، ‌‏ظلمي جديد به زنان است.وي افزود: شخصا مخالف مهريه سنگين هستم، اما براي آنكه زنان تشويق به ازدواج با مهريه‌‏اي اندك شده و به خانه بخت روند، بايد قوانين بنيادين خانواده از جمله رياست بدون قيد و شرط شوهر در امر خانواده، تعدد زوجات، حق طلاق يك جانبه مرد و بسياري قوانين ديگر، مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد تا دختران براي تامين آتيه خود از مهريه سوءاستفاده نكرده و مبالغ هنگفتي را تعيين نكنند.عبادي گفت: در غير اين صورت، با قوانين مردسالارانه فعلي، زنان براي آنكه اندكي از نابرابري حقوق خود را تامين كنند، ناگزير از تعيين مهريه سنگين بوده كه البته اين امر، خود بر مشكلات خانوادگي مي‌‏افزايد.وي تصريح كرد: قوه قضاييه به جاي آنكه با چنين بخشنامه‌‏هايي مشكلات خانواده را بيشتر كند، بهتر است با قوانين عادلانه دختران را تشويق كند كه در شرايط برابر و با حفظ هويت انساني خود، ازدواج كرده و سراغ مهريه سنگين نروند.


خبرگزاري كار ايران
تاريخ :14/11/1385
==================