رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

هشتاد و هشت درصد زنان تحت خشونت رواني قرار دارند

مريم رحيمي سجاسي

نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد، بيش‌ترين خشونت رايج در جامعه، خشونت‌رواني است با 88 درصد. يعني فقط 12 درصد زنان در زندگي خود خشونت‌رواني را تجربه نكرده‌‌اند.
خشونت جنسي با 76 درصد مورد دوم است. اما از نظر شدت و ميزان خشونت، خشونت جنسي بيش از خشونت‌رواني بوده است. اين در حالي است كه مسالهء جنسي، امري شخصي است و زنان تمايلي به بازگويي آن ندارند. بنابراين مي‌توان گفت آمار خشونت جنسي بيش از آن چيزي است كه عنوان شده است.
پژوهش «بررسي همسرآزاري در شهر روانسر كرمانشاه» كه توسط «فائزه احمدي»
در اسفندماه 84 انجام گرفته نشان مي‌دهد بين تصور اقتدارگرايانهء مرد از نقش خود و خشونت عليه زنان رابطهء مستقيم و معني‌داري وجود دارد.
اين پژوهش كه با روش پيمايش 200 نفر از زنان متاهل شهر روانسر را با ابزار پرسشنامه و مصاحبه مورد سنجش قرار داده نشان مي‌دهد، بين شيوهء جامعه‌پذيري نقش‌هاي جنسي زن و مرد در خانوادهء مبدا\ و خشونت مرد عليه زن رابطه هست. به اين شكل كه هر چه تصور زنان از نقش خود منفعلانه‌تر باشد، پذيرش خشونت بيش‌تر به علت پذيرش كم‌تر است و هر چه تصور مرد از خود بيش‌تر باشد ميزان خشونت بيش‌تر است.

ادامه
====================