رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

حماسه بزرگ عشق

به متاسبت تیر باران خسرو گلسرخی در سحرگاه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۲ بدست رژیم شاه

عاطفه گرگین

• زندگی آنچه زیسته ایم نیست. بلکه همان چیزی است که در خاطرمان مانده و آن گونه است که به یادش می آوریم تا روایتش کنیم "گارسیا مارگز"

رئیس زندان زنان با چهره ای رنگ پریده و سری به زیر پرسید در دادستانی بشما گفتند؟ گفتم چه باید به من می گفتند؟ من کسی را ندیدم که چیزی را به من بگوید. گفت: متاسفم که من باید اولین نفری باشم که به شما تسلیت بگویم همسر شما را امروز تیر باران کردند. ...

ادامه
====================