رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

جنبش مستقل زنان، مبارز پیگیر و استوار جنبش مردمی کشور ما

نامۀ مردم ارگان، مرکزی حزب تودۀ ایران، در آخرین شمارۀ این نشریه، شماره 754 به بررسی شرایط جهانی و داخلی ایران در رابطه با پیشبرد امر زنان پرداخته است.
در این مقاله می خوانیم

کمپین جمع آوری امضاء بر ضد سنگسار و اعدام که در آن بیش از چهل وکیل دادگستری شرکت دارند و بر ضد سنگسار و اعدام به ویژه سنگسار زنان و اعدام نوجوانان فعالیت می کنند تا سنگسار این خشن ترین و فجیع ترین خشونت قانونی را در جامعه افشا کنند، به طوریکه مقامات قضایی مجبور به واکنش شدند و اعلام داشتند که سنگسار اجرا نمی شود و حتی در نتیجه فعالیت این کمپین مواردی از احکام سنگسار اجرا نگردید اما زنان تا لغو این قانون قرون وسطایی از پای نخواهند نشست و در این راه حمایت فعالان حقوق بشری و فعالان زن و مرد را در سراسر جهان به همراه دارند.


====================