رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

مقایسه تاریخی نقش زنان در جنبشهای صد سال اخیر

مرضیه مرتاضی لنگرودی

نقش زنان در جنبشهای یکصد سال اخیر در ایران نقشی پر رنگ و غیر قابل انکار است و نمی توان آن را نادیده ‏گرفت. در مقایسه تاریخی جنبشهای اخیر ایران و جنبش اصلاحات برای درک میزان موفقیت یا شکست مبارزات ‏زنان علیه تبعیض و نابرابری های حقوقی و قانونی به چند عامل مهم باید توجه کرد:‏

ادامه
====================