رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

سكوت در برابر خشونت جایز نیست

خشونت عليه زنان در خانواده یا به تعبیر دیگر خشونت خانگی با ابعاد گسترده ای که دارد از مسائلی است که زنان در ايران و جهان و از هر طبقه و قومیتی باآن رو به رو هستند. به واقع خشونت علیه زنان معضلی فراگیر برای زنان است و مقابله با آن و تبیین راهکارهایی برای مقاومت در برابر آن نیازمند شناسایی بیشتر این پدیده است.

ادامه
====================